96 சிற்றிலக்கியங்கள்

தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் நாயக்கர் காலத்தைச் சிற்றிலக்கிய காலம் என்பர். தமிழில் சிற்றிலக்கியங்கள் நிறைய இருப்பினும் சிற்றிலக்கிய ங்கள் 96 வகைப்படும் எனச் சொல் வது மரபாகும். சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கணத்தைப் பாட்டியல் நூல்கள் வரையறை செய்கின்றன. 96 வகை ப் பிரபந்தங்கள் என்ற எண்ணிக்கை எந் த நூலிலும் நிறைவாக விளக் கப்பட வில்லை. இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் என்னும் முறைப் படி இவ்விலக்கிய நூல்களுக்கு இலக் கணம் கூறுமு Continue reading

%d bloggers like this: