தலைமுடியை வைத்து, துப்பு துலக்கி குற்ற‍வாளியை அடையாளம் காண்பது எப்ப‍டி?

தலைமுடியை வைத்து, துப்பு துலக்கி குற்ற‍வாளியை அடையாளம் காண்பது எப்ப‍டி?

தலைமுடியை வைத்து, துப்பு துலக்கி குற்ற‍வாளியை அடையாளம் காண்பது எப்ப‍டி?
குற்ற வழக்குகளில் தலைமுடியை ஆராய்ச்சி செய்து துப்பு துலக்குவது உண்டு. அது எப்படித்தெரியுமா? கைகளில் விதவிதமான

Continue reading

%d bloggers like this: