Advertisements

விந்து முந்துதல் – ஆண்களை மிக அதிகமாக பாதிக்கும் பாலியல் பிரச்சனையும் அதற்கான தீர்வும்

நூறு அண்களில் பத்து (10/100) என்ற விகிதத்தில் மிகப் பரவலாக ஆண்களைப் பாதிக்கப்படும் நோய் எதுவென்றால் அது விந்து முந்துதல்தான்.

விந்து முந்துதலை ஆங்கிலத்தில் Pre mature Ejaculation என்ர். இதுதான் ஆண்களை மிக அதிகமாகப் பாதிக்கும் பாலியல் பிரச்சினையாகும்.

உறவின் போது பெண் தனது உணர்வின் உச்ச கட்டத்தை எய்துவ தற்கு முன்னரே ஆணுக்கு உணர்வின் உச்ச கட்டம் எட்டி விந்து வெளியேறிவிடுவதைத்தான் விந்து முந்துதல் என்கிறோம்.

ஆண்மைக் குறைபாடு அல்லது விறை ப்படுவதில் Erectile dysfunction சிக்கலு க்கான காரணங்கள் இவை. விந்து முந்துதலுக்கான Pre mature ejaculation காரணங்கள் பிறகு கட்டுரையில் சொல்லப்படுகிறது

விந்து முந்துதல் Premature ejaculation என்பது

ஆண்மைக் குறைபாட்டினால் ஏற்படுவதல்ல.

இங்கு ஆண் உறுப்பு விறைப் படுவதில் எவ்வித பிரச்சனையும் இருப்பதில் லை. விறை ப்படுவதில் குறைபாடா னது Erectile dysfunction எனப்படும்

பாலுறவின் நாட்டத்திலும் குறைவி ருப்பதில்லை.

யாரைப் பாதிக்கும்

பொதுவாக இது இளமைப் பருவத்தில் அதிகம் ஏற்படுகிறது. பாலி யல் உணர்வுகள் அதிகமாகவும் தீவிரமாகவும் இருக்கும் பருவத்தில் பலரையும் பாதிக்கிறது.

காலம் செல்லச் செல்ல, வயது முதிர முதிர தங்கள் உணர்வுக ளைக்கட்டில் கொண்டு வர பல ஆண்களால் முடிகிறது.

இருந்தபோதும் பல நடுத்தர வயதில் உள்ள ஆண்களையும் இது பாதிப்பதும் உண்மையே.

உசிதமான நேரம் எவ்வளவு? ஆய்வு முடிவுகள்

உச்ச கட்டத்தை அடைவதற்கு எந்தளவு நேரம் உசிதமானது என்ப தைப் பற்றி சரியான தகவல்கள் இல்லை. இருந்தபோதும் 2006 ல் சமர்பிக்கப்பட்ட ஆய்வின் பிரகாரம் பொதுவாக

விந்து முந்துவதாகக் கருதும் ஆண்களுக்கு சராசரியாக 1.8 நிமிடங் களில் வெளியேறியது.

எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லை, சாதாரணமாக வெளியேறுகிறது எனக் கருதும் ஆண்களுக்கு 7.3 நிமிடங்கள் தாக்குப் பிடிக்கத்தக்க தாக இருந்தது.

இருந்தபோதும் 25 நிமிடங்கள் வரை விந்து வெளியேறாது உற வில் ஈடுபட முடிந்த சில ஆண்களும் கூட தமக்கு விந்து விரைவில் வெளியேறிவிடுவதாகக் கவலைப்பட்டதுண்டு.

2.5 சதவிகிதமான ஆண்களுக்கு பெண் உறுப்பினுள் நுழைந்த பின் னர் 90 செகண்டுகள் கூட தாக்குப் பிடிக்க முடியாதிருந்தது.

எவ்வளவு நேரம் தாக்குப் பிடிக்க வேண் டும்?

எனவே இப்பிரச்சனை பற்றி வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கு வெவ்வேறு அளவுகோ ல்கள் இருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.

இருந்தபோதும் 20 நிமிடங்களுக்குக் குறைவான நேரம் மட்டுமே நீடிக்கும் உடலுறவைப் பெரும்பாலான தம்பதிகள் திருப்பதியற்றதா கக் கருதுகிறார்கள்.

பலவற்றையும் கருத்தில் எடுக்கும் போது 10 நிமிட நேரத்திற்குள் விந் து வெளியேறிவிடுவதை விந்து முந்துதல் எனப் பெரும்பாலான மரு த்துவர்கள் கருதுகிறார்கள்.

இன்னும் சற்று பொதுப்படையாக சிந்தித்தால் நேரக் கணக்குகளை விட திருப்தியடையும் உணர்வு முக்கியம் எனலாம். ஆண் அல்ல து பெண் உச்ச கட்டம் சீக்கிரமாக எட்டி முடிந்துவிடுகிறது எனக்கரு தினால் அங்கு விந்து முந்துதல் இருப்பதாகக் கருதலாம்.

காரணங்கள் என்ன?

இது ஏற்படுவதற்குக் காரணம. என்ன? ஒருவன் தனது பாலியல் உற வுகளின் ஆரம்ப கட்டங்களில் இதற் கு ஆற்றுப் படுத்தப்படுவதாகச் சிலர் கருதுகிறார்கள்.

மற்றவர்கள் கண்டுகொள்வார்க ளோ என்ற பதற்றமான சூழ்நிலை களில் பயத்துடனும் அவசர அவசர மாகவும் உறவு கொண்டவர்களின் ஆரம்ப கால அனுபவங்களின் தொ டர்ச்சியாக இது நேர்ந்திருக்கலாம்.

காலத்தை விரயமாக்காமல் அவசரமாக உறவு கொண்டு விந்நை வெளியேற்றிய நிகழ்வுகளால் பதனப்படுத்தியிருக்கலாம் என்கிறார் கள்.

ஆனால் அவ்வாறு இல்லாத பலருக்கும் விந்து முந்துதல் இருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது. மற்றொரு கார ணம் இது பரம்பரையில் வருவதாகவும் இ ருக்கலாம். விந்து முந்தியவரகள் பலரது தகப்பன் மாருக்கும் இது இருந்தது தெரிய வந்தது.

மனப்பதற்றம் முக்கிய காரணமாக இருப் பதையும் மறுக்க முடியாது. மனப் பதற்றம் பதகளிப்பு ஆகியவை விந்து விரைந்து வெளியேறக் காரணமாகி ன்றன.

உடலுறவு என்பது உணர்வுகளோடு தொடர்புடையன. மனக் கிளர்ச் சி அதற்கு அவசியம். ஆனால் சஞ்சலமும், கவலையும் உறுப்புக ளை சோரவும் ஈரலிப்பின்றி வரட்சியாகவும் ஆக்கும், அதே நேரம் பதக ளிப்பு முந்தச் செய்துவிடலாம்.

இதனால்தான் சிலர் மது அருந்தி உறவு கொள்கிறார்கள். அதனால் தமது மனத் தடைகளை அகற்ற முடியும் என எண் ணுகிறார்கள்.

ஆற்றலை மேம்படுத்தாது

ஆனால் மதுவானது ஆர்வத்தைத்த தூண்டுமளவு ஆற்றலை மேம்படுத்துவ தில்லை. அத்துடன் வேண்டாத பல பக்க விளைவுகளையும் தீங்குகளையும் கொண்டுவரும் என்பது தெரிந்ததே.

என்ன செய்யலாம்?

மனம்

மனத்தைத் திருப்ப முயற்சியுங்கள். விந்து முந்திவிடுமா என அஞ் சிக் கொண்டிராமல் மனத்தை முற்றிலும் வேறு ஒரு விடய த்தினால் செலுத்தினால் வி ரைவாக வெளியேறுவதைத் தடுக்கலாம்.

webmd.ல் மனதை அடக்கும் முறைகள் பற்றிப்படிக்க கிளி க் பண்ணுங்கள்

களிம்பு மருந்துகள்

இவை தவிர, சில வெளிப் பூச்சு களிம்புகளும் பலன் அளிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இப் பிரச்சினை உள்ள ஆண்களின் உறுப்பின் முனை யில் உள்ள மொட்டுப் பகுதியானது தூண்டப்படும் போது ஏனையவர் களதை விட கூடியளவு உணர் வினைத்திறனைக் கொண்டிருப்பதே முந்துவதற்குக் காரணம் என்று நம்பப்படுகிறது.

Lidocaine Gel

இதனால், அப்பகுதியை சற்று மரக்கச் செய்யும் விறைப்பு (மர க்கச் செய்யும்) மருந்துகள் (Topical anesthetic) உதவும் என்ற கருத்து நிலவுகிறது.

ஸ்பிரேயாகவும் கிடைக்கிறது

இம் மருந்துகள் உறுப்பின் மொட்டுப் பகுதியின் உணர்நிலையை (Sensitivity) சற்றுக் குறைப்பதன் மூலம் விந்து விரைவதைத் தாம தப்படுத்துகின்றன.

ஆனால் இம்மருந்தானது உணர் வை சற்று மரக்கச் செய்யக் கூடும். மருந்தை இடும் ஆணுக்கு மாத்திர மின்றி அவருடன் உறவு கொள்பவ ரின் உணர்வுகளையும் மந்தப்படுத் திவிடக் கூடிய பிரச்சனை இருக்கி றது. ஒரு சிலருக்கு பூசிய இடத்துத் தோலில் ஒவ்வாமை ஏற்றடவும் கூ டும்.

விசேட ஆணுறை

இதற்கு மாற்றாக ‘நீண்ட உறவு Long Love’ எனப் பெயரிடப்பட்ட ஆணுறை மேல்நாடுகளில் அறிமுகப்பத்தப் பட்டுள்ளது. மரக்கச் செய்யும் மருந்துகளை (Benzocaine) பூச வேண்டிய தேவையில்லா மல், ஆணுறையில் உட்புறமாகக் கலந்திரு க்கிறார்கள்.

இலங்கையில் Stamina என்ற ஆணுறை யை இலங்கைக் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுச் சங்கம்சந்தைப்படுத்தியுள்ளது.

Durex, Pasante போன்ற இன்னும் பல்வேறு பெயர்களில் வேறு நாடு களில் கிடைக்கும்.

அழுத்திப் பிடிக்கும் முறை

அமெரிக்க மருத்துவர்களான மாஸ்டர்ஸ் ஜோன்சன் அறிமுகப்படு த்திய முறை இதுவாகும். மரு ந்து மாத்திரை, பூச்சு மருந்து எவையும் தேவையில்லை. மனைவியின ஒத்துழைப்பும் கணவனின் பங்களிப்பும் மட் டுமே தேவை. ஆயினும் சரி யான முறையில் அதைப்பயி ல்வது அவசியம். விந்து வெளியேறவிருக்கும் தருவா யில் ஆணுறுப்பை இறுக அழுத்திப் பிடிப்பதால் தடுக்கலாம்.

உறவின்போது பெண் தனது ஒரு கையால் விறைத்திருக்கும் ஆணி ன் குறியை பற்ற வேண்டும். பெருவிரல் ஒரு பக்கத்திலும், சுட்டி விர லும் நடுவிரல் மறுபக்கமாகவும் இருக்குமாறு பற்ற வேண்டும். அவ் வாறு பற்றும் போது சுட்டி விரலானது மொட்டிலுள்ள தடித்த வளையத்திற்கு முற்புறமாகவும், நடுவிரலானது மொட்டி லுள்ள தடித்த வளையத்திற்கு பின்புறமா கவும் இருக்கும்.

ஆண் தான் உச்ச கட்ட்டததை எட்டுவதாக உணர்ந்தவுடன் அதை பெண் பங்காளிக்கு உடனடியாகச் சொல்ல வேண்டும்.

உடனடியாக அவள் தனது பெரு விரலா லும், ஏனைய இரண்டு விரல்களாலும் அவனது உறுப்பை இறுக்கி அழுத்த வேண் டும். வலிக்காது. ஆனால் விந்து வெளி யேறுவது தாமதப்படும்.

Squeeze” technique பற்றி மேலும் படிக்க கிளிக் பண்ணுங்கள்

மருத்துகள்

இத்தகைய நடைமுறை சிகிச்சைகளால் பயன் இல்லையெனில் மருத்துவரை நாடுங்கள். உடலு றவில் முந்துவதை விடவும் பிந் துவதை விடவும் இணைந்து ஓடுவதில்தான் இருவருக்குமே திருப்தியும் சந்தோஷமும் கிட்டு ம் என்பதைத் தாரக மந்திரம் போலச் சொல்லிக் கொண்டிரு க்கக் கூடாது. திருப்பதி கொள் வதற்கு மாற்று வழிகள் உள்ள ன.

இறுதியாக..

இதற்கு சிகிச்சைகள் மட்டும் பயனளிப்பதில்லை. கணவன் மனைவி தம்மிடையே பிரச்சனைகளையும் விருப்பு வெறுப்புகளையும் வெளி ப்படையாகப் பேசி, ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டாத சகச உறவு இருக்க வேண்டும்.

நம்பிக்கையும்

புரிந்துணர்வும்

விட்டுக் கொடுப் புகளும்

நிலவினால் முந்துவதும் பிந்துவதும் அர்த்தம் கெட்டுப் போகும் என்பதே நிஜமாகும்.

– டாக்டர்.எம்.கே.முருகானந்தன்

Advertisements

5 Responses

 1. niz

  Like

 2. thanks for this information

  Like

 3. nice post and very useful

  Like

 4. ya tell me

  Like

 5. anna enaku oru doubt ans panna mudiuma?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: